Oudertevredenheidsonderzoek…

Posted on 14 maart 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Oudertevredenheidsonderzoek…

In december 2010 bent u door Stichting jong Leren in de gelegenheid gesteld om door middel van het invullen van een ouderenquête uw mening te geven over een aantal onderwerpen die betrekking hebben op het functioneren van de school van uw kind. 41% van de ouders van onze school heeft aan dit onderzoek meegedaan, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Wij zijn als team blij met de uitslag van het ouderonderzoek. Wij vinden de mening van de kinderen en hun ouders erg belangrijk en voelen ons gewaardeerd in ons werk.

Tijdens teambijeenkomsten van januari t/m juni evalueren wij het huidige schooljaar en zetten wij op basis van deze evaluaties ook de koers uit voor de komende 4 schooljaren (De nieuwe schoolplanperiode). Hierin zullen de conclusies van dit tevredenheidonderzoek ook meegenomen worden. De gegevens van het onderzoek zijn ook aan de MR voorgelegd, ook zij zullen ons als team voorzien van conclusies en feedback.

De gegevens van de leerlingenvragenlijst worden door de leerkrachten naar de kinderen teruggekoppeld. Tevens is het onderwerp van gesprek in de Kinderraad. Hiervan wordt een verslag gemaakt. De samenvatting wordt naar de kinderen teruggekoppeld en gaat mee als bijlage bij een nieuwsbrief.

In het tevredenheidonderzoek hebben jullie de mogelijkheid gekregen een cijfer te geven tussen de 1 en de 4. Met deze cijfers konden jullie het gevoel van tevredenheid tot uitdrukking brengen.

 

 Binnen het onderzoek is aan deze cijfers de volgende waardering gekoppeld:
1.0-1.9 onvoldoende
2.0-2.7 matig
2.8-3.1 voldoende
3.2-3.5 goed
3.6-4.0 zeer goed

Toelichting en conclusies…
Onderstaand een overzicht van de scores op de verschillende onderdelen.

 

Onderdeel Score van de ouders2009 Score van de ouders2010
 1. Leerstof & toetsen
3.0 3.2
 1. Begeleiding
3.3 3.4
 1. Leer- en hulpmiddelen
3.3 3.4
 1. ICT
2.7 3.0
 1. Zorg
2.9 3.1
 1. Pedagogisch klimaat: sfeer
3.3 3.5
 1. Pedagogisch klimaat: sociale omgang
3.4 3.5
 1. Pedagogisch klimaat: veiligheid
2.9 3.2
 1. Interactie leerkracht-ouder
3.6 3.6
 1. Interactie leerkracht-leerlingen
3.7 3.6
 1. Directie
2.6 3.3
 1. Huisvesting
2.7 3.0
 1. Procedures
3.3 3.5
 1. Informatievoorziening
3.2 3.4
 1. Overlegstructuur
2.7 3.1
 1. Ouderbetrokkenheid
3.0 3.2
 1. Verwachtingen
2.9 3.3
 Rapportcijfer  7.1  7.3

 

Over het algemeen zijn jullie tevreden over de school. Er scoort geen onderdeel onvoldoende, slechts een enkel subonderdeel scoort matig.
Wij zien dat de scores in het algemeen (op een onderdeel na), en dus ook de scores van de actiepunten die n.a.v. vorige enquête zijn aangepakt, aanzienlijk verbeterd zijn. Met deze opbrengst zijn wij heel blij.

De ingezette koers en de aangezette verbeterpunten zullen onder onze aandacht blijven. Onderstaand een overzicht van de onderdelen die in deze enquête nog matig scoren en dus zeker nog extra aandacht verdienen. Deze aandachtsgebieden gaan wij vertalen naar actiepunten die worden meegenomen in ons schoolplan. 

De laagst scorende onderdelen (2.8 en lager) zijn:

 1. Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen: 2.8
 2. De school verzorgt goede schoolkeuzevoorlichting voor mijn kind en mij (i.v.m. keuze voortgezet onderwijs): 2.8
 3. Mijn kind weet dat de school een vertrouwenspersoon (indien aanwezig) heeft: 2.0
 4. Mijn kind weet wat een vertrouwenspersoon (indien aanwezig) doet op school: 2.0
 5. De school beschikt over goede overblijfvoorzieningen: 2.8
 6. Het sanitair is schoon: 2.2
 7. De weg naar school is voor mijn kind voldoende veilig: 2.8
 8. Ik ben op de hoogte van de klachtenregeling die de school hanteert: 2.7

In een volgende nieuwsbrief zullen wij jullie informeren over de actiepunten die wij meenemen in het nieuwe jaarplan op basis van de vragenlijst onder ouders en kinderen.

 Team OBS Binnenstad