Leerbehoeften van kinderen…

In OBS Binnenstad koppelen we onderwijs op maat aan de leerbehoeften van kinderen. ‘Kind in de lens’ is zichtbaar en voelbaar in onze school. Kinderen worden gezien en staan centraal tijdens gesprekken over welke interventies er nodig zijn om uit het kind te halen wat er in zit. Samen met ouders wordt de route bepaald die gedurende 8 jaar gelopen wordt. In OBS Binnenstad bundelen we de krachten van alle betrokkenen om te komen tot die zorg op maat.

Zo wordt er standaard gedifferentieerd in een 3- of 4-tal geclusterde niveaus. Waar nodig zullen individuele keuzes gemaakt worden ten gunste van de ontwikkeling van het kind.

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen van nature leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg. Hoewel kinderen van eenzelfde leeftijd meestal in dezelfde groep zitten, is het de taak van de leerkracht de leerstof te geven die bij uw kind past. Dit geven wij zo goed als mogelijk vorm.

Er is veel aandacht uitgegaan naar leerlingen die één of meerdere onderdelen van het onderwijs moeilijk vonden. Maar ook de leerlingen die over meer begaafdheid beschikken verdienen extra aandacht of speciale leerstof. Onze school is van mening dat na signalering de groepsleerkracht aandacht gaat besteden aan het extra prikkelen en stimuleren van deze kinderen, maar ook (waar mogelijk) de basisstof te compacten. Vervolgens kan een kind verder verdiepen door te werken met Levelwerk (een verdiepingsmethode met opdrachten passend bij alle vakgebieden).

Om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op elk kind, is het belangrijk dat de totale ontwikkeling van het kind gevolgd wordt. Dit doen wij aan de hand van ons leerlingvolgsysteem.

Dyslexie
Voor kinderen met dyslexie beschikt de school o.a. over de software sprint+ die het mogelijk maakt om geschreven teksten in gesproken woord om te zetten. Tevens werken we voor deze kinderen met een kindkaart waarop specifieke afspraken worden vastgelegd zodat leerkrachten ook in staat zijn op deze specifieke leerbehoeften te kunnen afstemmen.

Bijzondere zorg… De Plus-Groep
Wat is een Plusgroep?
Een Plusgroep is een speciale groep voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of hoogbegaafde kinderen. De kinderen werken buiten de klas aan een eigen programma onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht, de Plusgroep-begeleider. Deze kinderen komen op een vast tijdstip in de week bij elkaar, de rest van de week zitten ze in hun eigen groep.

De Plusgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen per groep. Een Plusgroep wordt gevormd door een groep leerlingen die door hun meer- en hoogbegaafdheid behoefte hebben om te leren van en met kinderen met eenzelfde denkniveau.  Tijdens de bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan het leren leren, leren denken, leren leven, waarbij de nadruk ligt op het proces dat de leerlingen doormaken, het samen praten, nadenken en ervaringen delen. De Plusgroep in OBS Binnenstad heeft “De Kangoeroe”.

Onderstaand de link naar het SOP van onze school:

WEB-kom Leren-23BU-Binnenstad-PO3105-SOP2019