Kwaliteitsverbetering

 

OBS Binnenstad is voortdurend bezig met kwaliteitsverbetering…

PERSONEEL

Een school maakt gebruik van methoden, een leerlingvolgsysteem en kan uitgebreide zorg bieden. Het zijn echter de teamleden die een school maken, die de kwaliteit van de school vorm geven. Aan hen vertrouwen ouders hun kind toe. De leerkrachten van OBS Binnenstad besteden veel tijd aan communicatie, samenwerking,  onderlinge afstemming en professionele ontwikkeling.

OBS Binnenstad is een school die voortdurend in ontwikkeling is… een lerende school. De maatschappij en het onderwijs zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Wij willen deze ontwikkelingen volgen. Door middel van scholingen en studiedagen investeren alle teamleden in het verbeteren van hun kwaliteiten. Er vinden jaarlijks klassenbezoeken plaats door externe deskundigen, maar vooral ook door directie en Intern Begeleider(s). Ook collega’s bezoeken elkaar en leggen persoonlijke ontwikkelpunten vast.

PEDAGOGISCH KLIMAAT

In OBS Binnenstad kan iedereen zichzelf zijn en het beste uit zichzelf halen. Dit binnen een veilige sfeer, waarin waarden&normen en onze ‘5 sterren’ een belangrijke rol spelen. Wij vinden dat elk kind begeleiding verdient om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig mens met verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen en de omgeving. Hierbij staat het kind centraal; een goed en open contact tussen school en ouders is hierbij noodzakelijk.

METHODEN

In onze school wordt gebruik gemaakt van moderne leermethoden. Nieuwe methoden worden kritisch gekozen. Hierbij letten we op de inpasbaarheid binnen onze onderwijsvisie… Boeiend onderwijs met het kind in de lens.

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Nog een manier om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen is het systematisch volgen van leerlingen. Hiervoor hanteert OBS Binnenstad onder meer een leerlingvolgsysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van een methodeonafhankelijk toetssysteem en een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem. Daar waar evaluatie van schoolkwaliteit gebaseerd is op de cognitieve prestaties van de leerlingen, worden een aantal toetsen van Cito gebruikt als meetinstrument. Hierdoor wordt zichtbaar hoeveel een leerling in een bepaalde periode vooruitgegaan is ten opzichte van een eerder meetmoment. Cijfers alleen zeggen weinig zonder het beeld van kind zelf (o.a. thuis en omgevingssituatie, aanleg, motivatie, welbevinden, zelfbeeld).

KWALITEITSSYSTEEM

In de scholen van Stichting kom Leren wordt de kwaliteit gewaarborgd door het werken met een kwaliteitssysteem. Hiervoor hanteren wij het instrument: “De kwaliteitsmeter”. Dit meetinstrument bestaat uit vragenlijsten voor ouders, kinderen en teamleden die één keer per 2 jaar worden afgenomen. Deze vormen de basis voor verbeterpunten in de school. Ouders worden hierover geïnformeerd middels webpagina en nieuwsbrief.