Medezeggenschap

MR van OBS Binnenstad

De medezeggenschapsraad is te vergelijken met een ondernemingsraad van een bedrijf. In de MR kunnen ouders en personeelsleden zitting nemen om het schoolbeleid te bespreken en daarover hun instemming of advies te geven. Indien beleidsmatige zaken worden vastgesteld of gewijzigd dan heeft de MR instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de directie pas een besluit mag nemen als de MR haar instemming heeft gegeven. Het betreft bijvoorbeeld het schoolplan, financiële begroting en het zorgplan.

Voor de meeste andere zaken die de school aangaan heeft de MR een adviesrecht. Er is een groot aantal zaken waarbij de directie de MR om advies vraagt zoals bijvoorbeeld aanstelling van de schoolleiding, verbouwing, de jaarlijkse formatie en de CITO eindtoets. Het is vanzelfsprekend dat je bij een negatief advies of geen instemming met betrekking tot een beleidsstuk met de directie de argumentatie in deze goed bespreekt om te proberen tot overeenstemming te komen. Indien dit uiteindelijk niet mogelijk blijkt wordt het probleem voorgelegd aan de geschillencommissie die vervolgens bekijkt wie de beste argumentatie voor zijn standpunt kan overleggen. 

GMR van stichting Kom Leren

In de GMR kunnen ouders en personeelsleden, via benoeming door de MR, zitting nemen om het bovenschools beleid te bespreken en daarover hun instemming of advies te geven. Enkele zaken die daarbij de revue passeren zijn het jaarlijkse bestuursformatieplan en de begroting, maar ook de beleidsplannen op langere termijn zoals bijvoorbeeld: De klachtenregeling, Het sponsorbeleid, De vakantieregeling, Het ziekteverzuimbeleidsplan, Het zorgplan WSNS.

Vergaderingen

De agenda en de notulen worden kenbaar gemaakt via de OBS website onder de link van de MR. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de personeelskamer van de school. In principe zijn deze vergaderingen openbaar.

Vergadering vinden plaats op school en starten om 20.00 uur.Resterende vergaderdata 2017-2018:

  • 5 maart
  • 16 april
  • 11 juni 

De notulen van de vergaderingen vindt u ook op deze website.

Leden:

  • voorzitter: Frank Grijzen (oudergeleding)
  • Catelijne Buursink (oudergeleding)
  • Mardoeka van Brussel (oudergeleding) 
  • Trudie (personeelsgeleding): Managementteam
  • Josephine Hochstenbach (personeelsgeleding): leerkracht groep 3
  • Walther Feddema (personeelsgeleding): leerkracht groep 8

Info: obs.binnenstad.mr@gmail.com