Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is te vergelijken met een ondernemingsraad van een bedrijf. In de MR kunnen ouders en personeelsleden zitting nemen om het schoolbeleid te bespreken en daarover hun instemming of advies te geven. Indien beleidsmatige zaken worden vastgesteld of gewijzigd dan heeft de MR instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de directie pas een besluit mag nemen als de MR haar instemming heeft gegeven. Het betreft bijvoorbeeld het schoolplan, financiële begroting en het zorgplan.

Voor de meeste andere zaken die de school aangaan heeft de MR een adviesrecht. Er is een groot aantal zaken waarbij de directie de MR om advies vraagt zoals bijvoorbeeld aanstelling van de schoolleiding, verbouwing, de jaarlijkse formatie en de CITO eindtoets. Het is vanzelfsprekend dat je bij een negatief advies of geen instemming met betrekking tot een beleidsstuk met de directie de argumentatie in deze goed bespreekt om te proberen tot overeenstemming te komen. Indien dit uiteindelijk niet mogelijk blijkt wordt het probleem voorgelegd aan de geschillencommissie die vervolgens bekijkt wie de beste argumentatie voor zijn standpunt kan overleggen.